ARAMA
Çamlıdere Belediyesi

TAŞINMAZ SATIŞI iHALESİ

Geri

TAŞINMAZ SATIŞI iHALESİ

14 Şubat 2023

İLAN
ÇAMLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45. Maddesine göre Açık Teklif ( Artırma ) usulü ile satılacaktır.    
1- İdarenin
Adı: Çamlıdere Belediye Başkanlığı 
 Adresi: Körler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Barış Sokak no: 1/1 Çamlıdere/ Ankara 
 Telefon : 0 312 753 23 01
Faks      : 0 312 753 22 44
2- İhale Konusu 
Aşağıda Niteliği, türü, Ada/Parsel ve yüzölçümü belirtilen tarla vasıflı taşınmaz satışı
3- İhalenin 
 a)-Yapılacağı yer: Çamlıdere belediyesi toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda açık ihale usulü yapılacaktır.
b)- Tarih ve saati: 15.02.2023 / 14,30  
4-  İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler;
a)- Kimlik fotokopisi,
b)-Geçici teminat belgesi, şartname ücret belgesi
c)-Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan belge,
d)-Yerleşim yeri belgesi,
e)-Tüzel kişiler için Ticari Sicil Gazetesi, yetki belgesi, yetkililere ait imza sirküleri, 
f)-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi (2022 yılı ve sonrası ), 
g)-İsteklinin Kooperatif, Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
h)-Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak ihale şartnamesi imzalanarak teslim edilecektir.
5- Geçici teminat;
Belediye tahsilat servisine veya Çamlıdere Belediye Başkanlığına ait T.C. Ziraat Bankası Çamlıdere şubesinde bulunan TR 94 0001 0004 8612 5791 6750 09 Teminat hesabına açıklamalı yatırılacaktır. 
6-İhale ile ilgili her türlü vergi, resmi harç ve masraflar istekliye aittir.
7-2886 sayılı D.İ.K.’ nun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 Satışı yapılacak taşınmazla ilgili olarak;   haber resimde verilen çizelgeden bilgi edinebilirsiniz.