ARAMA
Çamlıdere Belediyesi

İLAN ÇAMLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE USULÜ...

Geri

27 Kasım 2023

İLAN ÇAMLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE USULÜ DOĞANLAR MAHALLESİ TAŞINMAZ SATIŞI.

Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45. Maddesine göre Açık Teklif (Artırma) usulü ile satılacaktır.         

  • İdarenin

Adı: Çamlıdere Belediye Başkanlığı

            Adresi: Körler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Barış Sokak no: 1/1 Çamlıdere/ Ankara

            Telefon : 0 312 753 23 01

Faks      : 0 312 753 22 44

  • İhale Konusu

Aşağıda Niteliği, türü, Ada/Parsel ve yüzölçümü belirtilen boş konut arsası satışı yapılaşma koşulları Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilecektir.

  • İhalenin

 a)-Yapılacağı yer: Çamlıdere belediyesi toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

b)- Tarih ve saati: 29.11.2023 / 14,30 

4-  İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler;

a)- Kimlik fotokopisi, Yerleşim yeri belgesi, Geçici teminat belgesi, şartname ücret belgesi

b)- Tüzel kişiler için Ticari Sicil Gazetesi, yetki belgesi, yetkililere ait imza sirküleri,

c)-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi

d)-Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak ihale şartnamesi imzalanarak teslim edilecektir.

5- Geçici teminat;

Belediye tahsilat servisine veya Çamlıdere Belediye Başkanlığına ait T.C. Ziraat Bankası Çamlıdere şubesinde bulunan TR 94 0001 0004 8612 5791 6750 09 Teminat hesabına açıklamalı yatırılacaktır.

6- İhale ile ilgili her türlü vergi, resmi harç ve masraflar istekliye aittir.

7- 2886 sayılı D.İ.K.’ nun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

            Satışı yapılacak taşınmazla ilgili olarak;

 

S.N

 

MAHALLE

 

VASFI

 

ADA

 

PR

 

M2

M2 MUAM BEDELİ TL             

ARSA MUAM BEDELİ TL

% 3 geçici teminat

Satış

Saati

01

Doğanlar Mah

Arsa

143

1

757,67

600,00

454.602,00

13.650,00

14,30

 

 

                                                                      

ÇAMLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI