ARAMA
Çamlıdere Belediyesi

İHALE USULU ARSA SATIŞI

Geri

31 Ekim 2023

İHALE USULU ARSA SATIŞI

İLAN

ÇAMLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45. Maddesine göre Açık Teklif (Artırma) usulü ile satılacaktır.         

  • İdarenin

Adı: Çamlıdere Belediye Başkanlığı

            Adresi: Körler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Barış Sokak no: 1/1 Çamlıdere/ Ankara

            Telefon : 0 312 753 23 01

            Faks      : 0 312 753 22 44

  • İhale Konusu

Aşağıda Niteliği, türü, Ada/Parsel ve yüzölçümü belirtilen boş arsa satışı yapılaşma koşulları Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilecektir.

  • İhalenin

 a)-Yapılacağı yer: Çamlıdere belediyesi toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

b)- Tarih ve saati: 08.11.2023 / 14,30 

4-  İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler;

a)- Kimlik fotokopisi, Yerleşim yeri belgesi, Geçici teminat belgesi, şartname ücret belgesi

b)- Tüzel kişiler için Ticari Sicil Gazetesi, yetki belgesi, yetkililere ait imza sirküleri,

c)-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi

d)-Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak ihale şartnamesi imzalanarak teslim edilecektir.

5- Geçici teminat;

Belediye tahsilat servisine veya Çamlıdere Belediye Başkanlığına ait T.C. Ziraat Bankası Çamlıdere şubesinde bulunan TR 94 0001 0004 8612 5791 6750 09 Teminat hesabına açıklamalı yatırılacaktır.

6- İhale ile ilgili her türlü vergi, resmi harç ve masraflar istekliye aittir.

7- 2886 sayılı D.İ.K.’ nun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

            Satışı yapılacak taşınmazla ilgili olarak;

 

S.N

 

MAHALLE

 

VASFI

 

ADA

 

PR

 

M2

M2 MUAM BEDELİ TL             

ARSA MUAM BEDELİ TL

% 3 geçici teminat

Satış

Saati

01

Doğanlar    Mah

Arsa

143

1

757,67

250,00

189.417,50

5.690,00

14,30

 

 

                                                                      

ÇAMLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI