ARAMA
Çamlıdere Belediyesi

İHALE USULÜ ARAÇ SATIŞI YAPILACAKTIR.

Geri

4 Eylül 2023

İHALE USULÜ ARAÇ SATIŞI YAPILACAKTIR.

ÇAMLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE USULÜ ARAÇ SATIŞI YAPILACAKTIR.
SATIŞI YAPILACAK OLAN ARACIN ÖZELLİKLERİ VE İHALE ŞARTLARI AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.
İLAN
ÇAMLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
--------------------------------------------------------------------------
Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45. Maddesine göre Açık Teklif ( Artırma ) usulü ile satılacaktır.
1- İdarenin
Adı: Çamlıdere Belediye Başkanlığı
Adresi: Körler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Barış Sokak no: 1/1 Çamlıdere/ Ankara
Telefon : 0 312 753 23 01
Faks : 0 312 753 22 44
2- İhale Konusu
Aşağıda Niteliği, markası ve modeli belirtilen taşınır araç satışı
3- İhalenin
a)-Yapılacağı yer: Çamlıdere belediyesi toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda açık ihale usulü yapılacaktır.
b)- Tarih ve saati: 08.09.2023 / 14,30 başlangıç
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler;
a)- Kimlik fotokopisi,
b)-Geçici teminat belgesi, şartname ücret belgesi
c)-Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan belge,
d)-Yerleşim yeri belgesi,
e)-Tüzel kişiler için Ticari Sicil Gazetesi, yetki belgesi, yetkililere ait imza sirküleri,
f)-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi
g)-İsteklinin Kooperatif, Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
h)-Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak ihale şartnamesi imzalanarak teslim edilecektir.
5- Geçici teminat;
Belediye tahsilat servisine veya Çamlıdere Belediye Başkanlığına ait T.C. Ziraat Bankası Çamlıdere şubesinde bulunan TR 94 0001 0004 8612 5791 6750 09 Teminat hesabına açıklamalı yatırılacaktır.
6-İhale ile ilgili her türlü vergi, resmi harç ve masraflar istekliye aittir.
7-2886 sayılı D.İ.K.’ nun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Satışı yapılacak taşınmazla ilgili olarak;
SATIŞI YAPILACAK TAŞITIN DÖKÜMANI
S.NO CİNSİ MODEL PLAKA NO TP. NO. MUAMMEN BEDEL % 6 GEÇİÇİ TEMİNAT
1OTOMOBİL 2012 06 JAB 01 RENAULT OTOMOBİL 405.000,00TL
12.150,00 TL
Araç ile ilgili bilgilere yazı İşleri Müdürlüğünden ulaşılabilirsiniz.
İlanen duyurulur.
ÇAMLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI